Infrastruktúra

Az Informatikai Intézet irodái és laborjai az egyetem négy épületében találhatók meg. Az I-épületben az intézet oktatói, dolgozói számára kialakított irodák vannak, de az épületben található még 4 db számítógépes labor, és egy kisebb előadóterem is. A másik jelentős épület, az egyetem új laborszárnya, a P-épület, ahol az intézet további 5 db laborja található. Ezeken kívül még az F-épületben és a C-épületben két-két labor található.

A laborok közül többet, ismert világcégek szereltek fel speciális, egy-egy informatikai területre jellemző eszközökkel.

P-010, Villamos mérőlaboratórium

Oszcilloszkop Villamos gyakorlati oktatási célt szolgál, eszközkészlete az általános célú villamos mérőműszerekből áll össze. A labor elsődleges célja a villamos mérőeszközök használatának elsajátítása, alap és összetett elektronikai áramkörök mérése, mely az elsajátított elméleti ismereteket gyakorlati tudással egészíti ki. A labor általános célú eszközkészlete lehetőséget biztosít villamos mennyiségek mérésének elsajátítására, általános célú villamos mennyiségek mérésére, mind analóg mind digitális egyszerű és összetett áramkörök vizsgálatára.

P-004, Automatizálási és robottechnikai laboratórium

robotkar Az iparban szinte minden területen alkalmaznak általános célú programozható PLC és számítógép alapú irányító- és mérőberendezéseket. A labor eszközkészlete elsősorban ezen irányító- és mérőberendezések programozásának, gyakorlatban történő alkalmazásának elsajátításához szükséges panelszerűen összeállított PLC és számítógép kiegészítő hardver és szoftver egységeket tartalmazza, valamint az elektronikus szelepműködtetők villamos paramétereinek mérésére szolgáló tesztpad e paraméterek eltérő üzemi körülmények közti változásának megjelenítését teszi lehetővé. Robottechnika területén elsősorban mobil robotokkal lehet megismerkedni, de az ABB cég támogatásával egy 6 szabadságfokú ipari robotkar is helyet kapott a laborban. A labor lehetőséget biztosít a PLC eszközök programozásának elsajátítására, számítógépes folyamatirányítás elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítására, valamint ipari mérés- és automatizálást érintő fejlesztések megvalósítására. Elektronikus szelepműködtetők mérése és vizsgálata eltérő üzemi körülmények mellett. Robottechnika területén pedig az ipari robotokkal kapcsolatos alapismeretek elsajátítására, valamint a beágyazott rendszerekkel foglalkozó laboratóriummal együtt a mobil robotok fejlesztésére is lehetőség nyílik.

P-011, Multimédia fejlesztői és beágyazott rendszerek laboratórium

A multimédia manapság szintén igen nagy fejlődésen áteső terület, szintén számos kutatási lehetőséget foglal magában. Ezen a területen kutatási téma keretében speciális hardver megvalósítású (DSP - jelfeldolgozó processzor) multimédiás alkalmazások fejlesztését tűztük ki célul, melyhez szintén elengedhetetlenek a gyakorlati ismeretek elsajátítását biztosító mérőlaborok. A beágyazott rendszerek fejlesztése egyrészt szoftveres programozású-, másrészt hardveres programozású eszközökre épül. A szoftveres programozású fejlesztésekhez rendelkezésre állnak különböző mikrovezérlő fejlesztő lapok és a velük kapcsolatos fejlesztői szoftverek C nyelvi és assembly nyelvi programozáshoz. A hardveres programozáshoz FPGA fejlesztő lapokkal rendelkezünk és a programozáshoz szükséges fejlesztői környezettel és programozó hardverrel. A meglevő eszközöket alkalmazhatjuk az oktatásban, elsősorban szakmérnöki képzésben, de ipari fejlesztésekre is felhasználhatók. Ez a labor magában foglal olyan eszközöket, amelyek alkalmasak multimédiás felületek (színház, kongresszusi termek, mozi, koncert terem, templomok, TV vagy hangfelvevő stúdiók, professzionális igénnyel jelentkező szórakozó helyek stb.) professzionális feldolgozására, vagy multimédiás rendszerbe illesztésére és idevágó kutatásokra az audiotechnika, animáció és képfeldolgozás területéről. A labor az oktatásban, mint demonstrációs labor alkalmazható.

Nyák1 Mérő Nyák2

P-012, Hang-, videó- és adatkommunikációs, hálózatbiztonsági laboratórium

Az új termékek, technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezetet biztosító laboratórium hátteret ad a K+F keretében kifejlesztésre kerülő különböző kommunikációs eszközök tesztelésére, illetve azok nagyvállalati hálózatba történő integrálásának vizsgálatára. A laboratórium alkalmas arra, hogy a diákok megismerjék a modern vállalati kommunikációval szembeni elvárásokat, a kommunikációs rendszer működését, architektúráját, a rendszer folyamatos működtetéséhez szükséges ismereteket, a különböző szolgáltatások iránti általános elvárásokat, a kommunikáció során használt különböző szabványos protokollokat (pl. UDP, TCP, SIP, MGCP, RTP). A laboratórium aktív kommunikációs eszközei napjaink kurrens, nyílt szabványait használják, így azok megismerése piacképes tudást biztosít. Jelentős szolgáltatási és kutatásfejlesztési potenciált rejt magában az adathálózatok információs biztonságának területe is. Napjaink gazdasági környezetének meghatározó kérdése a szervezetek adatainak biztonságos tárolása és átvitele. E terület a gazdaságon belül kiemelt gyorsasággal fejlődik, amely trend további erősödése várható. Magyarországi székhelyű vállalatok fejlesztései világviszonylatban is számottevő szakmai elismerést értek el e területen, és kialakult egy fejlesztéssel is foglalkozó hazai, kis és középvállalatokból álló szektor. Erre a trendre építvén lehetősége nyílik az egyetemnek a fejlesztések területén komoly tudást kialakítani, amely képes a piacon megjelenve a meglévő vállalatokat kiszolgálni, azok sikerében részt venni. Hosszú távon lehetőséget látunk, a megfelelő alapok létrehozása után, egy joint venture cég felállítására is. A tervezett labor kialakítása biztosítja a K+F-hez szükséges teljes szoftver és hardver környezetet. A laboratóriumban hálózati mérések végezhetőek, a dedikált aktív eszközök által különböző rendszerhibák szimulálhatóak, azok hatásainak vizsgálatával. (pl. alacsony sávszélesség, hálózat szakadás, rendszerkiesés stb.) Információbiztonság területén cél az IT biztonság kérdéseinek, veszélyeinek és az azokra adott megoldásoknak, valamint a gazdasági környezetre kifejtett hatásainak megismerése és továbbfejlesztése, valamint bemutatása a hallgatók számára az alábbi témakörök mentén: Vállalati, intézményi és személyes (ügyfél) adatok védelme, hatósági előírások betartása és felelősség mérséklése, hatékony működőképesség megtartása, üzletmenet folytonosság biztosítása.

Nyák1 Mérő Nyák2

C-208, Adatbányászati és üzleti intelligencia laboratórium

Alkalmas az adatbányászati szoftverek működtetésére. Az adatbányász eljárások nagy műveletigényű, interaktivitást igénylő megoldások. A labor számítógépei kapacitásai szükség esetén egyesíthetők is. Oktatási alkalmazás: Az adatbányászati szoftverek tényleges alkalmazása laborgyakorlatokon és tdk- illetve szakdolgozatokban való felhasználásra. Referencia: Az oktatásban rutinszerűen alkalmazzuk. Kutatási-fejlesztési alkalmazhatóság: Az adatbányászat távolról sem lezárt, befejezett terület. Intenzíven kutatott témakör, gyakran jelennek meg új eljárások. A labor alkalmas új eljárások fejlesztésére, ellenőrzésére. Vállalhatunk: Adatbányászati feladatok vizsgálatát.

SAS Math Works

P-013, Párhuzamos rendszerek – Grid laboratórium

A számítógépek felhasználásában az alkalmazói és kutatói területeken egyre nagyobb számításigényű feladatok jelennek meg. Ha ezek még időkorlátos feladatok is (pl. szabályozási, meteorológiai, stb.) akkor nagy számítóképességű rendszer használatára van szükség. A számítógépek teljesítményfokozásának legolcsóbb módja, ha standard számítógépek feldolgozási kapacitásait egyesítjük. Ilyenek a GRID jellegű rendszerek. Mivel egyre több gyakorlati és kutatási feladat igényli az ilyen rendszerek használatát, ezért helyes, ha az oktatásban is megjelenik és a kutatásban is hasznosul. Alkalmazási területei dinamikusan bővülnek, szükséges ezért tehát, hogy a hallgatók minél szélesebb gyakorlati ismereteket, alkalmazásokat tanulhassanak meg. E labor alkalmas a számítógépes modellezési és szimulációs feladatok elvégzésére. A műszaki és természettudományi területek nagy részén a modellezés és a szimuláció alapvető szerepet tölt be. E módszerek közvetlenül alkalmazhatóak az ipari kutatás-fejlesztés számos területén, gyakorlati jellegüknél fogva szolgálják a technológia-transzfer megvalósulását.

C-206, Üzleti informatika laboratórium

folyamat ábra A laboratórium kialakítás célja, a szakirány tárgyainak gyakorlati oktatásához megfelelő körülmények, eszközök biztosítása.

I-206, Szoftverfejlesztési laboratórium

Microsoft logo A szoftverfejlesztés területén egy vezető vállalat által használt vagy egy elismert szabványnak megfelelő szoftverfejlesztési módszertan megismerése elvezeti az egyetem kutatóit és résztvevő hallgatóit a szoftveripart érintő holisztikus képhez, és alkalmassá teszi őket arra, hogy a szoftverfejlesztési folyamatokat, azok egymásrautaltságát átlássák. A szoftverfejlesztési módszertani modulok során megszerzett ismeret birtokában az egyetem kutatói képesek lesznek kutatási projektek – szoftverfejlesztési feladatok – magas színvonalú elvégzésére, valamint a hallgatóknak az e-munkaerő-piaci pozíciója jelentősen javul, elhelyezkedésük során nagyobb eséllyel kapnak felelős munkát a szoftveriparban, különös tekintettel a multinacionális cégekre. A szoftverfejlesztési ismeretek lehetővé teszik, hogy az intézmény hathatósan tudjon bekapcsolódni a szoftverfejlesztő cégek napi tevékenységeibe, részt tudjon venni fejlesztési, tesztelési eljárásokban, programokban, mely nemcsak a hallgatók és oktatók tudását és gyakorlati tapasztalatait erősíti, hanem bevételi forrásként jelentkezik az intézmény részére. Az oktatásban az alapmódszertanra érdemes koncentrálni, amely felöleli a teljes szoftverfejlesztési tevékenységkört. Tartalmazza a különböző szakaszok - az igényfelméréstől kezdve az ajánlatadáson és a specifikáción keresztül a rendszertesztig és az átadásig - kritériumrendszerét, dokumentációs szükségletét.

I-116/I-117, Virtuális gépes laboratóriumok

E két laborunk elsősorban a virtualizációs technológiák, valamint a hálózati operációs rendszerek oktatásának helyszíne. A számítógépparkunkból a nagyobb memóriájukkal emelkednek ki az itteni gépek, hogy akár 3-4 virtuális gépet is lehessen futtatni egy időben. Kutatás terén pedig a felhő-techológiák (IaaS, PaaS, SaaS) alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatát teszik lehetővé.

I-006/ F-215a/K33-702, Vékonyklienses laboratóriumok

A vékonykliens-technológia területén intézetünk korábban is élen járt, mert már a 2000-es évek elején a Sun támogatásával létrehoztunk egy vékonykliens labort, amelyet elsősorban Java oktatásra használtunk. 2010-ben ezt lecseréltük kétlabornyi újabb, HP gyártmányú vékonykliensekre, amelyekből az egyik Linux alapú, a másik Windows alapú. Majd 2013-ban a Sunde támogatásával egy újabb labor került kialakításra.

I-007/I-008/F-014, Általános számítógépes laboratóriumok

Általános informatikai oktatási célra alkalmazott laborok.

I-106, Kis előadó

Elsősorban az Intézet oktatóinak előadásaihoz használt előadó